• |
  • |
  • |
  • |
  • |
  • |
  • |
  • |

  വഴിപാട് വിവരം  വഴിപാട് രൂപ
  മുട്ടറുക്കല്‍2.00
  ദേഹപുഷ്പാജ്ഞലി 5.00
  മാല 5.00
  എണ്ണവിളക്ക് 5.00
  വിളക്കുമാല 10.00
  നെയ്യ് വിളക്ക് 10.00
  പട്ട്, താലി, വിളക്ക്, ആള്‍ രൂപം, ചന്ദ്രക്കല എന്നിവ ചാര്‍ത്തല്‍ 10.00
  രക്ത പുഷ്പാജ്ഞലി 15.00
  ശത്രുസംഹാര പുഷ്പാജ്ഞലി 15.00
  ഐക്യമത്യ സൂക്ത പുഷ്പാജ്ഞലി 15.00
  ഭാഗ്യ സൂക്ത പുഷ്പാജ്ഞലി 15.00
  സ്വയംവര പുഷ്പാജ്ഞലി 15.00
  ശ്രീ വിദ്യ സൂക്ത പുഷ്പാജ്ഞലി 15.00
  ആയൂസൂക്ത പുഷ്പാജ്ഞലി 15.00
  ത്രിമധുരം20.00
  ശ്രീ ലളിത സഹസ്രനാമ പുഷ്പാജ്ഞലി25.00
  വെള്ള നിവേദ്യം 25.00
  ഗണപതി ഹോമം 25.00
  പട്ട്, താലി, വിളക്ക്, ആള്‍ രൂപം, ചന്ദ്രക്കല എന്നിവ എടുത്ത് ചാര്‍ത്തല്‍ 25.00
  കരുവെട്ടന് വെള്ളരി40.00
  പണപ്പായസം50.00
  നെയ്യ്പ്പായസം50
  പാല്‍പ്പായസം 50.00
  കഠിനപ്പായസം 80.00
  ചോറൂണ്100.00
  ഭഗവത് സേവ 100.00
  ദിവസ പൂജ 100.
  ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സിന് കൊടുക്കല്‍100.
  അഷ്ടദ്രവ്യ ഗണപതി ഹോമം 150.00
  1/4 കൂട്ടുപ്പായസം 150.00
  ഒറ്റ250.00
  മൃതൃജ്ഞയ ഹോമം250.00
  കറുക ഹോമം 250.00
  നിറമാല 300.00
  ദീപസ്തംഭം തെളിയിക്കല്‍ 300.00
  മ്മ കൂട്ടുപ്പായസം 300.00
  ത്രികാല പൂജ500.00
  1 കൂട്ടുപ്പായസം 550.00
  ചൂറ്റുവിളക്ക് 600.00
  ചൊവ്വ വിളക്ക്(7 എണ്ണം) 750.00
  മണ്ഡല വിളക്ക് 2000.00
  ശതശതം7500.00
  താലപ്പൊലി...